Korištenjem bilo kojeg dijela domene pravazena.com prihvatate sve uslove korištenja navedene u Opštim uslovima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove domene pravazena.com. Pretpostavlja se da ste korištenjem bilo kojeg dijela domene pravazena.com, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim sadržajem Opštih uslova korištenja kao i svim specifičnim pravilima koja su donesena za pojedine sastavne dijelove domene pravazena.com, te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili. Specifična pravila koja su dio Opštih uslova korištenja su:

Prava i obaveze korisnika

pravazena.com posjetiocima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržajem na domeni pravazena.com. Svi korisnici i posjetioci imaju pravo besplatno služiti se sadržajem, pod uslovom da ne krše odredbe Opštih uslova korištenja, Pravila foruma te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se reguliše korištenje domene pravazena.com. pravazena.com sastoji se od vlastitih sadržaja, preuzetih sadržaja, sadržaja sastavljenih od strane posjetilaca i korisnika te veza na druge stranice izvan domene pravazena.com.

Rizici

Korištenjem sadržaja internet stranice pravazena.com korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Odricanje od odgovornosti

pravazena.com se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domene pravazena.com, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene pravazena.com, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene pravazena.com.

Tačnost informacija

Informacije objavljene unutar domene pravazena.com ne moraju nužno biti potpune, iscrpne, precizne ili ažurirane te ne predstavljaju obavezujuće stručno mišljenje. pravazena.com ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja bilo koje informacije objavljene unutar domene pravazena.com.

Veze

pravazena.com sadržava veze na druge internet stranice. Ove veze objavljujene su u dobroj namjeri. pravazena.com ne može biti odgovorna ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan domene pravazena.com, a sa kojima na ovakav način može biti povezana.

Autorska prava

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domeni pravazena.com mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. pravazena.com polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela domene pravazena.com smatra se kršenjem autorskih prava, i može rezultirati sudskim i drugim postupcima protiv prekršitelja. Ukoliko smatrate da je portal pravazena.com na bilo koji način povrijedio Vaša autorska prava ili druga prava, molimo da to prijavite na e-mail adresu: redakcija@pravazena.com. Vaš zahtjev će u najkraćem roku biti razmotren. Ukoliko zahtjev bude opravdan sporni sadržaj će biti uklonjen.

Odnos sa drugim sadržajima

Domena pravazena.com sadrži i dokumente, podatke, informacije, kao i veze prema drugim internet stranicama napravljenim od strane trećih osoba. pravazena.com nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući one vezane za tačnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Politika privatnosti

Sastavni dio Opštih uslova korištenja je i Politika privatnosti.Ova Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost ličnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije na internet stranici www.pravazena.com.

Izmjene i stupanje na snagu

Portal pravazena.com zadržava pravo izmjene Opštih uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni pravazena.com.

Zadnja izmjena: 23.05.2018.